پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393          
   

شرح وظايف معاون اداري ومالي :

 1. تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي .
 2. صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي .
 3. نظارت در تهيه و تنظيم بودجه .
 4. نظارت بر متمم بودجه .
 5. نظارت بر اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري .
 6. نظارت بر وصول درآمد رسمي و ازدياد درآمد .
 7. صدور دستور العملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب .
 8. نظارت بر كليه هزينه ها و معاملات شهرداري .
 9. نگهداري حساب هزينه .
 10. نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .
 11. حدود دستور حسابرسي درواحدهاي تابعه شهرداري .
 12. نظارت در اجراي دقيق آئين نامه ها .
 13. نظارت در اجراي قانون استخدام كشوري و آئين نامه استخدامي شهرداريها.
 14. نظارت در اجراي قانون كار و تامين اجتماعي و غيره .
 15. صدور دستورات لازم به منظور تامين وسايل ملزومات مورد نياز شهرداري .
 16. تشكيل جلسات در خصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي با مقررات جديد .
 17. نوآوري كاري به هر ميزان - عنوان و شكل كه صورت پذيرد .

شرح وظايف مديريت امور مالي :

 1. نظارت بركليه امور واحدهاي تحت سرپرستي وحدود دستورات و تعليمات لازم .
 2. كوشش در رفع نواقص كار .
 3. تهيه برنامه عمليات مالي .
 4. هماهنگ ساختن عمليات جاري .
 5. تهيه گزارشهاي مالي .
 6. ترازنامه و تفريغ بودجه سالانه و بررسي و تائيد آنها .
 7. نظارت در نگهداري حسابهاي هزينه .
 8. نظارت در مميزي .
 9. رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه .
 10. بررسي عملكرد مالي كليه موسسات و واحدهاي تابعه شهرداري .
 11. مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها .
 12. انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها .
 13. كنترل وتائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه ، ماهانه و تطبيق حسابها .
 14. تهيه و تنظيم بودجه .
 15. تهيه و تنظيم متمم و اصلاح بودجه .
 16. تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه مالي شهرداريها .
 17. دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط .
 18. بررسي و ارزشيابي نتايج اجرائي بودجه و تهيه گزارش تفضيلي .
 19. نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و انبارهاي موجود در واحدهاي تابعه شهرداري.
 20. انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع ميگردد .
 21. نوآوري كاري به هر ميزان - عنوان و شكل كه صورت پذيرد .

شرح وظايف مدير امور اداري :

 1. نظارت در تامين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مكاتبات و مراجعات .
 2. نظارت در تامين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب .
 3. تهيه بخشنامه ها و دستور العملها و مقررات براي بهبود تشكيلات در سازمان و ايجاد هماهنگي وحدت عمل و نظر .
 4. رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري .
 5. نظارت بر اجراي قوانين و مقررات  و آئين نامه هاي استخدامي .
 6. مطالعه وبررسي وظايف و مسئوليتهاي هريك از واحدهاي سازماني بمنظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام كار.
 7. تهيه برنامه ها و دستورالعملهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان شاغل و آشنا با مقررات و وظايف شهرداري و موسسات تابعه و محيط كار و خصوصيات شغل مورد نظر جهت شركت كنندگان در هريك از دوره هاي آموزشي .
 8. نظارت بر تشكيل كلاسها و دوره ها .
 9. معرفي كاركنان به موسسات آموزشي بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه اي آنان .
 10. نظارت برتهيه پيش نويسهاي نامه هاي اداري و حدود دستورات لازم درجهت اصلاح مكاتبات اداري .
 11. نظارت بركليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
 12. صدور دستورات و تعليمات لازم و كوشش در رفع نواقص كار .
 13. نظارت برطرحهاي رفاهي عمومي كاركنان از قبيل شركتهاي تعاوني مصرف مسكن و امور ورزشي و غيره .
 14. آشنا نمودن مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي با قوانين و مقررات اداري جديد .
 15. مطالعه و بررسي درخصوص مسائل سازماني .
 16. ارائه پيشنهادات لازم درمورد انجام تغييرات ضروري در تشكيلات مورد عمل .
 17. برگزاري جلسات شوراي اداري .
 18. برگزاري جلسات شوراي معاونين شهرداري .
 19. تنظيم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهاي ذيربط .
 20. انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع ميگردد .
 21. نوآوري كاري به هر ميزان - عنوان شكل كه صورت پذيرد .

 


خراسان شمالی- بجنورد- بولوار دولت -شهرداری مرکزی بجنورد- معاونت اداری و مالی
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS